Občanské právo
V naší advokátní kanceláři v oblasti občanského práva můžete očekávat především:

 • právní poradenství ve všech občanskoprávních záležitostech,
 • právní zastoupení v občanskoprávních sporech (vymáhání pohledávek, ochrana osobnosti, náhrada majetkové škody, nemajetkové újmy aj.),
 • právní rozbory,
 • sepis a připomínkování smluv (typicky smlouva kupní, darovací, nájemní, o dílo, ale i innominátní),
 • řešení práv spotřebitele a spotřebitelských sporů,
 • právní pomoc ve věci vlastnictví, spoluvlastnictví, bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek,
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
 • právní pomoc ve věci spolků
 • právní pomoc v dědictví,
 • právní pomoc spotřebitelům a spotřebitelské právo,
 • sepis žalob a jiných podání a zastupování před soudy.
Dědické právo
V oblasti dědického práva právní služby naší advokátní kanceláře představují zejména:

 • zastupování v dědictví a dědických sporech, včetně o platnost závěti,
 • právní poradenství při pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva),
 • vydědění,
Obchodní právo
Naše advokátní kancelář řeší v obchodním právu zejména tyto právní služby:  

 • založení společnosti
 • převod obchodního podílu,
 • zápis do obchodního rejstříku,
 • příprava valné hromady, svolání valné hromady, zastoupení na valné hromadě,
 • sepis smlouvy o výkonu funkce,
 • sepis, revize a připomínkování obchodních smluv (např. o dílo, obchodní zastoupení, zprostředkovatelská, o přepravě, o tiché společnosti),
 • vymáhání pohledávek,
 • spory mezi společníky, spory ve společnosti, spory mezi společnostmi,
 • nekalá soutěž.
Rodinné právo
Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v rodinném právu zejména ve věci:

 • péče o nezletilé dítě (zejména svěření do péče a styk),
 • stanovení výživného,
 • rozvod manželství,
 • majetkové právo manželů a společné jmění manželů,
 • vypořádání majetku manželů a dělení majetku po rozvodu manželství,
 • sepis veškerých dohod.
Pracovní právo
V pracovním právu naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a služby jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, zejména:

 • sepis pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, kvalifikační dohody, konkurenční doložky,
 • ve věci skončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru), neplatnosti skončení pracovního poměru, odstupného při skončení pracovního poměru,
 • při pracovním úrazu, nemoci z povolání, odpovědnosti za škodu,
 • v oblasti kolektivních smluv, odborových organizací, vnitřních předpisů,
 • zastupování v pracovněprávním sporu.
Trestní právo
V oboru trestního práva naše advokátní kancelář poskytuje zejména právní služby:

 • komplexní obhajoba,
 • stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání,
 • zastoupení poškozených a uplatňování nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem.
Přestupkové a správní právo
Správní právo zahrnuje každodenní a běžné situací (např. pokuta za špatné parkování a jiný přestupek, policejní právo, stavební právo, úřední styk). Ve správním a přestupkovém právu poskytujeme zejména následující právní služby:

 • právní zastoupení ve správním řízení před orgány státní správy i území samosprávy (např. přestupky, policejní právo, stavební řízení),
 • právní zastoupení ve správním soudnictví před správními soudy (např. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, nečinnost správního orgánu),
 • právní ochrana před nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a náhradu škody,
 • sepis návrhů, vyjádření, stížností či jiných podání ve správním řízení.
Insolvenční právo, osobní bankrot
V oblastí insolvencí naše advokátní kancelář poskytuje věřitelům i dlužníkům zejména tyto právní služby:

 • sepis insolvenčního návrhu – zahrnuje i osobní bankrot (oddlužení), konkurs,
 • sepis přihlášky pohledávky,
 • incidenční spory,
 • právní poradenství věřitelům i dlužníkům, včetně zaměstnanců (dlužná mzda) a zaměstnavatelů,
 • právní zastoupení v insolvenčním řízení.
Exekuční právo, exekuce
V oblasti exekucí naše advokátní kancelář poskytuje věřitelům i dlužníkům zejména tyto právní služby:

 • sepis exekučního návrhu (např. nařízení exekuce, odklad exekuce, zastavení exekuce),
 • vymáhání pohledávek,
 • vyloučení věcí z exekuce (excindační žaloba)
 • vedení exekuční agendy,
 • právní zastoupení v exekucích.
Směnečné právo, směnka
Naše advokátní kancelář v oblasti směnek zajistí především:

 • vyhotovení směnky (směnka vlastní, směnka cizí, blankosměnky)
 • převod směnky,
 • vymáhání směnky,
 • právní zastoupení ve směnečných sporech,
Sportovní právo
je výsledkem spojení sportu a různých odvětví práva. Sportovcům i klubům v oblasti sportovního práva nabízíme zejména právní služby: 

 • sepis a připomínkování sportovních smluv (sportovní smlouva pro hráče, trenéry, s agenty, přestupní, reklamní, sponzorská, a jiná),
 • právní zastoupení v disciplinárním řízení,
 • právní zastoupení ve sportovní arbitráži,
 • právní zastoupení před soudy,
 • právní zastoupení při jednání s hráči, kluby, svazy, státními orgány,
 • vymáhání odměn nebo pokut.
Medicínské právo
Naše advokátní kancelář poskytuje rovněž právní služby v oblasti zdravotnického práva, zejména:

 • sepis žalob o náhradu škody a nemateriální újmy (bolest, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, odškodnění pozůstalých),
 • právní zastoupení pacientů ve sporech s poskytovateli zdravotních služeb (lékaři, polikliniky, nemocnice),
 • právní zastoupení poskytovatelů zdravotních služeb ve sporech s pacienty nebo zdravotními pojišťovnami,
 • obhajoba lékařů v trestním řízení.
Právo nemovitostí
Zajistíme komplexní právní pomoc a profesionální servis u vaší nemovitosti, zejména: 

 • převod nemovitosti,
 • sepis a připomínkování smlouvy (kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o podnájmu, pachtovní smlouva, zástavní smlouva, věcné břemeno, služebnost)
 • advokátní úschovu kupní ceny,
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí,
 • zastoupení v katastrálním řízení před katastrálním úřadem při vkladu práva do katastru nemovitostí,
 • celkové právní poradenství.
Advokátní úschova
Představuje zejména jistotu a bezpečný způsob plnění mezi smluvními stranami prostřednictvím advokáta. Uplatní se typicky při převodu nemovitostí jako advokátní úschova kupní ceny. Předmětem advokátní úschovy může být ale i jiný majetek, včetně listin. Klient může svěřit advokátovi svůj majetek například i z důvodu jeho ochrany.

Naše advokátní kancelář vám pohotově poskytne právní služby advokátní úschovy.

Ústavní právo
V oblasti ústavního práva zahrnují právní služby advokátní kanceláře především:

 • ústavní stížnost,
 • právní ochranu základních lidských práv a svobod,
 • právní zastoupení před Ústavním soudem.
Rozhodčí řízení a mediace
Advokátní kancelář poskytuje v tomto oboru práva zejména:

 • právní zastoupení v rozhodčím řízení před rozhodci a během mediace u mediátora, které představují mimosoudní způsob řešení sporů,
 • právní poradenství, včetně sepisu, revize a připomínkování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek,
 • právní ochranu spotřebiteli.